CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Công ty Điện lực Long An là Đơn vị kinh doanh·điện năng, phục vụ các yêu cầu về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Tỉnh Long An, là thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, tiền thân là Trung tâm Điện lực Long An được tiếp quản sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trãi qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, Công ty Điện lực Long An đã được Nhà Nước xét tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng 3 năm 1994, một Huân chương Lao động hạng 2 năm 2004 và một Huân chương Lao động hạng 1 năm 2009 cùng nhiều cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng, của Bộ, Ngành và của UBND Tỉnh Long An.

img0

img1

img2

img3

img4

img5

img6

img7

img8

img9

img10

img11

img12

img13

img14

img15

img16

img17

img18

img19

img20

img21

img22

img23

img24

img25

img26