Nghị định quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
  Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về Xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chi tiết...
Thông tư quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện,giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
Chi tiết...
Thông tư Quy định điều kiện, trình từ ngừng, giảm mức cung cấp điện
Thông tư 30/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.
Chi tiết...
LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN KHÁCH HÀNG CÓ YÊU CẦU MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
  Quy định cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng từ lưới điện trung áp và rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam: BẤM VÀO ĐÂY để tải nội dung Quyết định 3242/QĐ-EVN SPC ban hành quy định Cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng. BẤM VÀO ĐÂY để tải lưu đồ cấp điện.
Chi tiết...
NGHỊ ĐỊNH 14 Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
  CHÍNH PHỦ _______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________________________ Số: 14/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 02  năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện.
Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn
  BỘ CÔNG NGHIỆP Số: 34 /2006/QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2006   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn   BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp,
Chi tiết...
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN
  BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 30/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.
Chi tiết...
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
  BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 27/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Căn cứ Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
Chi tiết...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC
    Được chia làm 04 lĩnh vực chính: (Vui lòng bấm vào từng lĩnh vực để xem toàn bộ nội dung văn bản) 1.     Điện lực, an toàn điện, tiết kiệm điện. 2.     Quản lý chất lượng công trình Đầu tư xây dựng. 3.     Tài chính kế toán. 4.     Bảo vệ môi trường.
Chi tiết...
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2013, NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
  Ngày 26/11/2013, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, đồng thời ngày 26/6/2014, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 63 /2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thấu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực ngày 15/08/2014 thay thế nghị định số 85/2009/NĐ - CP ngày 15/10/2009. Sau đây xin tóm tắt những điểm mới của Luật đấu thầu năm 2013, nghị định 63 /2014/NĐ-CP:
Chi tiết...
NGHỊ ĐỊNH QUI ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
CHÍNH PHỦ                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 105/2005/NĐ-CP                                                  Độc lập - Tự do Hạnh phúc                                                                        Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực
Chi tiết...
LUẬT ĐIỆN LỰC
    LUẬT ĐIỆN LỰC CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về điện lực.
Chi tiết...
 
Đầu trang