1. Nhắn tin đăng ký nhận thông báo định kỳ từ Điện lực:

Stt

Loại dịch vụ

Cú pháp

Gửi đến

Thông tin nhân được

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO SMS

1

Đăng ký sử dụng tất cả dịch vụ trong vòng 1 tháng

SPCDK <Mã khách hàng>

VD: SPCDK PB06010001234

8655

EVN SPC xin thong bao quy khach hang PB06010001234, voi so 0918 111 222 da dang ky thanh cong su dung cac dich vu qua SMS.

2

Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo LỊCH GHI CHỈ SỐ trong vòng 6 tháng

SPCDK <Mã khách hàng> LG

VD: SPCDK PB06010001234 LG

8655

EVN SPC thong bao se ghi dien ky:1, thang: 6, nam: 2016 la ngay: 15/6/2016. Cam on quy khach hang da su dung dich vu cua chung toi.

3

Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo CHỈ SỐ trong vòng 6 tháng

SPCDK <Mã khách hàng> CS

VD: SPCDK PB06010001234 CS

8655

EVN SPC xin thong bao chi so cua khach hang PB06010001234, BCS:KT, HSN:1, chi so cu:9618, chi so moi:1004, dien nang tieu thu:300. Cam on quy khach hang da su dung dich vu cua chung toi.

4

Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo TIỀN ĐIỆN trong vòng 6 tháng

SPCDK <Mã khách hàng> TD

VD: SPCDK PB06010001234 TD

8655

EVN SPC thong bao tien dien ky 1 thang 6 nam 2016 la 400222 dong. Cam on quy khach hang da su dung dich vu cua chung toi.

5

Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo NỢ TIỀN ĐIỆN trong vòng 6 tháng

SPCDK <Mã khách hàng> NO

VD: SPCDK PB06010001234 NO

8655

EVN SPC thong bao hien tai quy khach hang dang no tien dien. Tien phat sinh: 65432, thue phat sinh: 6543, tien no: 65432, thue no:6543, loai phat sinh:PS, loai hoa don: TD. Cam on quy khach hang da su dung dich vu cua chung toi.

6

Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN trong vòng 6 tháng

SPCDK <Mã khách hàng> NG

VD: SPCDK PB06010001234 NG

8655

EVN SPC thong bao lich cup dien cua quy khach hang la tu:17/6/2016 7:00 den:17/6/2016 15:00. Cam on quy khach hang da su dung dich vu cua chung toi.


 

2. Nhắn tin truy vấn thông tin từng lần:

 

Stt

Loại dịch vụ

Cú pháp

Gửi đến

Thông tin nhân được

TRA CỨU THÔNG TIN

1

Tra cứu LỊCH GHI CHỈ SỐ điện kế theo kỳ, tháng, năm

 

SPCLG <Mã khách hàng> <kỳ> <tháng> <năm>

VD: SPCLG PB06010001234  1 6

 

8055

EVN SPC thong bao se ghi dien ky:1, thang: 6, nam: 2016 la ngay: 15/6/2016. Cam on quy khach hang da su dung dich vu cua chung toi.

2

Tra cứu CHỈ SỐ điện kế theo kỳ, tháng, năm

 

SPCCS <Mã khách hàng> <kỳ> <tháng> <năm>

VD: SPCCS PB06010001234  1 6 2016

 

8055

EVN SPC xin thong bao chi so cua khach hang PB06010001234, BCS:KT, HSN:1, chi so cu:9618, chi so moi:1004, dien nang tieu thu:386. Cam on quy khach hang da su dung dich vu cua chung toi.

3

Tra cứu TIỀN ĐIỆN theo kỳ, tháng, năm

 

SPCTD <Mã khách hàng> <kỳ> <tháng> <năm>

VD: SPCTD PB06010001234  1 6 2016

 

8055

EVN SPC thong bao tien dien ky 1 thang 6 nam 2016 la 400222 dong. Cam on quy khach hang da su dung dich vu cua chung toi.

4

Tra cứu NỢ TIỀN ĐIỆN của khách hàng

 

SPCNO <Mã khách hàng>

VD: SPCNO PB06010001234

 

8055

EEVN SPC thong bao hien tai quy khach hang dang no tien dien. Tien phat sinh: 65432, thue phat sinh: 6543, tien no: 65432, thue no:6543, loai phat sinh: PS, loai hoa don: TD. Cam on quy khach hang da su dung dich vu cua chung toi.

5

Tra cứu lịch NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN gần nhất của khách hàng

 

SPCNG <Mã khách hàng>

VD: SPCNG PB06010001234

 

8055

EVN SPC thong bao lich cup dien cua quy khach hang la tu:17/6/2016 7:00 den:17/6/2016 15:00. Cam on quy khach hang da su dung dich vu cua chung toi.