THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN CỦA EVN SPC
Chi tiết...
Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Chi tiết...
Quyết định ban hành Quy trình an toàn điện
  Quyết định 1157/QĐ-EVN ban hành Quy định an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Chi tiết...
Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng
  Quyết định 102 /QĐ-EVN SPC ban hành Quy định kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng.
Chi tiết...
Quy trình thu và theo dõi nợ tiền điện
Chi tiết...
Quy trình ghi chỉ số
Chi tiết...
Thủ tục giải quyết cấp điện
Chi tiết...
PHỤC LỤC 03: BIÊN CHẾ HỒ SƠ NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH
Bấm vào đây để tải nội dung phụ lục 03.
Chi tiết...
PHỤ LỤC 02: HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH ĐIỆN
Bấm vào đây để tải nội dung phụ lục02.
Chi tiết...
PHỤ LỤC 01: LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG CÓ YÊU CẦU MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
Bấm vào đây để tải nội dung phụ lục 01.
Chi tiết...
BIỂU MẪU 10: MẪU NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH
Bấm vào đây để tải nội dung mẫu nghiệm thu đóng điện vận hành.
Chi tiết...
BIỂU MẪU 09: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH (Mẫu trọn gói)
Bấm vào đây để tải nội dung mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành (mẫu trọn gói).
Chi tiết...
BIỂU MẪU 08: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT
Bấm vào đây để tải nội dung mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật.
Chi tiết...
BIỂU MẪU 07: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH
Bấm vào đây để tải nội dung mẫu biên bản nghiệm thu.
Chi tiết...
BIỂU MẪU 06: MẪU VĂN BẢN THỎA THUẬN THIẾT KẾ
Bấm vào đây để tải nội dung mẫu văn bản thỏa thuận thiết kế.
Chi tiết...
Các Quy định ngành đã đưa
  BIỂU MẪU 05: MẪU THỎA THUẬN ĐẤU NỐI
  BIỂU MẪU 04: MẪU PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN
  BIỂU MẪU 03: MẪU BIÊN NHẬN HỒ SƠ VÀ PHIẾU HẸN KHẢO SÁT
  BIỂU MẪU 02: MẪU BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI ĐIỂN HÌNH NGÀY VÀ THÔNG SỐ SỬ DỤNG ĐIỆN
  BIỂU MẪU 01: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
  TRÌNH TỰ, HỒ SƠ CẤP ĐIỆN THEO YÊU CẦU MUA ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
  GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI CÔNG TƠ
  GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
  GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CÔNG SUẤT CÔNG TƠ
  GIẤY ĐỀ NGHỊ TÁCH HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
  GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
  GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN DÙNG CHUNG
  GIẤY ĐỀ NGHỊ DI DỜI CÔNG TƠ
 
Đầu trang