STT Tên văn bản Số hiệu Thời gian ban hành Ngày hiệu lực Tình trạng hiệu lực Ghi chú 
 1  Luật Điện lực 28/2004/QH11 03/12/2004 01/7/2005 Có hiệu lực (Một phần) Xem
 2  Luật Điện lực SỬA ĐỔI 24/2012/QH13 20/11/2012 01/7/2013 Có hiệu lực  Xem
 3  Luật Điện lực hợp nhất 07/VBHN-VPQH 12/12/2012 01/7/2005 Có hiệu lực  Xem
 4  NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
134/2013/CP (Thay thế NĐ 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010) 17/10/2013 01/12/2013 Có hiệu lực  Xem
 5  NĐ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực 137/2013/NĐ-CP (Thay thế NĐ 105/2005/NĐ-CP, ngày 17/8/2005)  21/10/2013 10/12/2013 Có hiệu lực Xem
 6  NĐ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện 14/2014/NĐ-CP (Thay thế NĐ 106/2005/NĐ-CP, ngày 17/8/2005 và NĐ 81/2009/NĐ-CP, ngày 12/10/2009) 26/02/2014

15/04/2014

Có hiệu lực Xem
 7  Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện (Cơ sở NĐ 14/2014/NĐ-CP) 31/2014/TT-BCT 02/10/2014 18/11/2014
Có hiệu lực
Xem
 8  Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực 10/2015/TT-BCT (Thay thế Thông tư 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013) 29/5/2015  12/7/2015 Có hiệu lực Xem
 9  Thông tư Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện” 34/2011-TT-BCT 07/9/2011 24/10/2011 Có hiệu lực Xem
 10  Thông tư Quy định, nội dung, phương pháp và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện” 33/2011/TT-BCT 06/9/2011
21/10/2011
Có hiệu lực (Một phần) do có TT 06/2015/TT-BCT Xem
 11  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa 06/2015/TT-BCT (Bãi bỏ Chương V – TT 33/2011 /TT-BCT; Bãi bỏ trình tự thủ tục quy định tại điểm d khoản 1 Điều12-TT 27/2013 /TT-BCT) 23/4/2015
01/6/2015
Có hiệu lực
Xem
 12  Thông tư quy định quy trình điều độ Hệ thống điện Quốc gia 40/2014/TT-BCT (Thay thế QĐ số 56/2001/QĐ-BCN) 05/11/2014
24/12/2014
Có hiệu lực (Có TT 39/TT-BCT sửa đổi)
Xem
 13  Thông tư “Quy định, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện” 30/2013/TT-BCT (thay thế QĐ số 39/2005/QĐ-BCN, ngày 23/12/2005) 14/11/2013
25/12/2013
Có hiệu lực
Xem
 14  QĐ Bộ trưởng BCN về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp 07/2006/QĐ-BCN 11/4/2006
Sau 15 ngày đăng công báo
Có hiệu lực
Xem
 15  Thông tư ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 19/2014/TT-BCT (Thay thế QĐ 08/2006 /QĐ-BCN) 18/6/2014
05/8/2014
Có hiệu lực
Xem
 16  Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 56/2014/TT-BCT (Thay thế QĐ 41/2010 /TT-BCT) 19/12/2014
03/02/2015
Có hiệu lực
Xem
 17  Quyết định Bộ trưởng BCN v/v giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện 2358/QĐ-BCN 29/8/2006
29/06/2006
Có hiệu lực
Xem
 18  Thông tư Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 27/2013/TT-BCT (Thay QĐ 31/2006/QĐ-BCN, ngày 06/9/2006) 31/10/2013
15/12/2013
Có hiệu lực (Một phần) Do có Thông tư 06/2015/TT-BCT
Xem
 19  Quyết định của Bộ trưởng BCN v/v ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn QĐ số 34/2006/QĐ-BCN 13/9/2006
Sau 15 ngày đăng công báo
Hết hiệu lực (Được thay thế bởi Thông tư 31/2014/TT-BCT
Xem
 20  Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 25/2014/TT-BCT (Thay thế QĐ số 08/2007/QĐ-BCN) 06/08/2014
25/9/2014
Có hiệu lực
Xem
 21  Quyết định quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại (Trên cơ sở Thông tư số 25/2014/TT-BCT) 8474/QĐ-BCT 23/9/2014
25/9/2014
Có hiệu lực
Xem
 22  Thông tư quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia
28/2014/TT-BCT (Thay thế QĐ số 13/2007/QĐ-BCN) 15/09/2014
05/11/2014
Có hiệu lực
Xem
 23  Thông tư quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
44/2014/TT-BCT (Thay thế QĐ số 16 /2007/QĐ-BCN) 09/12/2014
23/01/2015
Có hiệu lực
Xem
 24  Quyết định của Bộ trưởng BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
12/2008/QĐ-BCT 17/6/2008
Sau 15 ngày đăng công báo
Có hiệu lực
Xem
 25  Thông tư Quy định về mua, bán công suất phản kháng 15/2014/TT-BCT (Thay thế Thông tư 07/2006/TT-BCN) 28/5/2014
10/12/2014
Có hiệu lực
Xem
 26  Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 30/2014/TT-BCT (Thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BCT) 02/10/2014
18/11/2014
Có hiệu lực
Xem
 27  Thông tư quy định hệ thống điện phân phối 39/TT-BCT (Thay thế Thông tư số 32/2010/TT-BCT) 15/11/2015
18/01/2016
Có hiệu lực
Xem
 28  Thông tư Quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia 09/2010/TT-BCT 03/3/2010
18/04/2010
Có hiệu lực
Xem
 29  Thông tư quy định một số nội dung về bảo vệ An toàn công trình lưới điện cao áp 03/2010/TT-BCT 22/01/2010
10/03/2010
Hết hiệu lực (Được thay thế bởi Thông tư 31/2014/TT-BCT
Xem
 30  Thông tư liên tịch hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn 32/2013/TTLT-BCT-BTC (Thay thế Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC) 04/12/2013
20/01/2014
Có hiệu lực
Xem