LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ


TỔNG HỢP LỊCH GHI CHỈ SỐ KHÁCH HÀNG ÁNH SÁNG SINH HOẠT NĂM 2015 CỦA CÁC ĐIỆN LỰC
Stt Điện lực Ngày ghi điện Khu vực ghi điện
1 Tân An 09 Phường 2, 3, 4, 6, Phường Khánh Hậu, Phường Tân Khánh; Xã An Vĩnh Ngãi; Ấp Bình Nam Xã Bình Tâm; Ấp Ngãi Lợi, Ấp Xuân Cầu Xã Lợi Bình Nhơn; Xã Mỹ An; Ấp 1 Phú Thượng Xã Mỹ Phú.
10 Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Phường Khánh Hậu, Phường Tân Khánh; Xã An Vĩnh Ngãi; Ấp 4, Bình Nam Xã Bình Tâm; Ấp 3 Xã Hướng Thọ Phú; Ấp Ngãi Lợi A, ấp Xuân Hòa Xã Lợi Bình Nhơn; Xã Nhơn Thạnh Trung; Xã Mỹ Phú.
11 Phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, Phường Tân Khánh; Xã An Vĩnh Ngãi; Ấp 1 Xã Bình Tâm; Ấp 2, 3, 4, 6 Xã Hướng Thọ Phú; Xã Lợi Bình Nhơn; Xã Nhơn Thạnh Trung; Ấp 1, 2 Xã Mỹ An; Ấp Phú Thượng Xã Mỹ Phú.
12 Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Xã An Vĩnh Ngãi; Ấp 1, 4, 5, 6 Xã Hướng Thọ Phú; Xã Lợi Bình Nhơn; Ấp Nhơn Thuận Xã Nhơn Thạnh Trung; ẤP 2, 3 Xã Mỹ An; Xã Mỹ Phú.
2 Thủ Thừa 08 1 phần Ấp Bà Mía-Mỹ Lạc; 1 Phần đường Phan Văn Tình thị trấn, đường Trưng Nhị, Trưng Trắc, 1 Phần đường Trương Công Định, đường Võ Hồng Cúc, đường Nguyễn Văn Thời - Thị Trấn; Ấp Nhà Dài- Thị Trấn; Ấp An Hòa 2,3- Thị Trấn; 1 phần Ấp 11- Thị Trấn; Ấp 3 Nhà Thương - Thị Trấn; Ấp 1, 2 Mỹ Thạnh; Ấp Bình Lương 1, 2 Bình Thạnh, 1 phần Ấp Vàm Kinh Xã Bình An; Ấp 2, 4 Tân Lập; CDC Ấp 2 Tân Thành; Ấp 3 - Tân Thành; Ấp 3, 4 Long Thành; Ấp 3 Long Thuận; Ấp 1, 7 Nhị Thành; Ấp 1, 2 Long Thạnh.
09 Ấp Bà Phổ Bình Thạnh; 1 phần Ấp Bình cang 1, 2 Xã Bình Thạnh; Ấp Rạch Đào, 1 phần ấp Nhà Dài Thị Trấn, Ấp Cầu Xây Thị Trấn; 1 phần ấp 11 Thị Trấn; Ấp 2, 3 Mỹ Thạnh; 1 phần ấp 2 Long Thuận; Ấp 3 Long Thuận; CDC ấp Vàm Kinh xã Bình An; Ấp 1, 3 Long Thạnh; Ấp 1, 2 Tân Thành; CDC Ấp 3 Tân Thành; Ấp 3, 4, 5 Nhị Thành.
10 Ấp Bà Mía Mỹ Lạc; Ấp Vườn Cò Mỹ lạc; Ấp Mỹ Hòa Mỹ Lạc; Ấp Nhà Dài Thị Trấn; Ấp 4 Mỹ Thạnh; 1 phần Bình Cang 2 Bình Thạnh; ấp An Hòa 1, 2 Bình An; Ấp 1, 2 Tân Lập; Ấp 4 Tân Thành; 1 Phần Ấp 2, 3 Tân Thành; Ấp 2, 3 Long Thành; Ấp 2 CDC Long Thuận; Ấp 1 Long Thuận; Ấp 6 Nhị Thành; Ấp 1, 3 Long Thạnh; cư xá dệt Long An.
11 Ấp Mỹ Hòa Mỹ Lạc; Đường Phan Văn Tình Thị Trấn; ấp Thủ Khoa Thừa; ấp Bờ Cảng Thị Trấn; Khu dân cư Thị Trấn; Ấp Cầu Lớn Mỹ Lạc; Ấp Bà Nghiệm Mỹ Lạc; Ấp 5 Mỹ Thạnh; 1 phần ấp Bình Cang 1, 2 Bình Thạnh; Ấp Long Thạnh Bình An; 1 phần ấp 1, 6 Nhị Thành; 1 phần ấp 2, 3 Long Thạnh; 1 phần ấp 3 Hướng Thọ Phú Phường 5.TPTA.
12 Đường Nguyễn Văn Thời Thị Trấn; 1 phần Ấp Bà Nghiệm Mỹ Lạc; ấp Long Thạnh Bình An; 1 phần ấp 2 Mỹ Thạnh; Ấp 2 Nhị Thành.
13 Ấp 4, 5 Tân Thành.
3 Đức Hòa 06 Ô 6 khu B- thị trấn Hậu Nghĩa; ấp Sơn Lợi- xã An Ninh Tây; ấp Lộc An, Lộc Thuận, Lộc Hòa- xã Lộc Giang; ấp Lập Thành - xã Hòa Khánh Tây; ấp Bình Tiền 1- xã Đức Hòa Hạ; khu vực 3, khu vực 5 - thị trấn Đức Hòa; ấp Tràm Lạc 1, 3 - xã Mỹ Hạnh Bắc; ấp Chánh Hội, ấp Đức Ngãi 1- xã Đức Lập Thượng; ấp Chánh Hội - xã Hiệp Hòa; ấp Mới 1- xã Mỹ Hạnh Nam; ấp Bình Thủy- xã Tân Phú; ấp 1 - xã Đức Hòa Đông; ấp Rừng Muỗi - xã Tân Mỹ; Khu vực 2 - thị trấn Hiệp Hòa; ấp Hậu Hòa - xã Đức Hòa Thượng; ấp 1A, 1B - xã Hựu Thạnh.
07 Ấp Mới 2 - xã Mỹ Hạnh Nam; ấp 1B, 2 - xã Hựu Thạnh; ấp Giồng Ngang, Bình Lợi - xã Hòa Khánh Đông; ấp Nhơn Hòa 1, Bình Hữu 1 - xã Đức Hòa Thượng; Khu vực 3 - thị trấn Hiệp Hòa; ấp Đức Ngãi 2 - xã Đức Lập Thượng; ấp Giồng Lớn - xã Mỹ Hạnh Nam; ấp Chánh - xã Tân Mỹ; ấp 1, 4 - xã Đức Hòa Đông; khu vực 3, 5 - thị trấn Đức Hòa; ấp Chánh, ấp Tân Qui Thượng - xã Tân Phú; ấp Mới 1 - xã Mỹ Hạnh Nam; ấp Hòa Bình 1 - xã Hiệp Hòa; ấp An Hiệp, An Thuận - xã An Ninh Đông; ấp Tràm Lạc 1 - xã Mỹ Hạnh Bắc; ấp Bình Tả 1 - xã Đức Hòa Hạ; ấp Lộc Bình - xã Lộc Giang; ấp Thôi Môi - xã Hòa Khánh Đông; Ô 7 khu B, ấp Gò Cao - thị trấn Hậu Nghĩa; ấp Sơn Lợi - xã An Ninh Tây.
08 Ấp An Thạnh - xã An Ninh Tây; Ô 5 khu B - thị trấn Hậu Nghĩa; ấp Tân Bình - xã Hòa Khánh Tây; ấp Lộc Chánh - xã Lộc Giang; ấp Thuận Hòa 1 - xã Hòa Khánh Nam; ấp Rừng Sến, Tràm Lạc 1 - xã Mỹ Hạnh Bắc; ấp Bình Tiền 1, Bình Tả 1 - xã Đức Hòa Hạ; ấp Bàu Công - xã Tân Mỹ; Khu vực 1, 4 - thị trấn Đức Hòa; ấp An Hưng - xã An Ninh Đông; ấp Hòa Bình 1, 2 - xã Hiệp Hòa; ấp Mới 2 - xã Mỹ Hạnh Nam; ấp Chánh, ấp Bàu Trai Hạ - xã Tân Phú; ấp 3, 5 - xã Đức Hòa Đông; ấp Chánh - xã Tân Mỹ; ấp Chánh, Đức Hạnh 1 - xã Đức Lập Hạ; Khu vực 4 - thị trấn Hiệp Hòa; ấp Nhơn Hòa 1, 2 , ấp Bình Hữu 1, 2 - xã Đức Hòa Thượng; ấp 1B, 2 - xã Hựu Thạnh.
09 Khu vực 2, 4, 5 - thị trấn Đức Hòa; ấp 3 - xã Hựu Thạnh; ấp Bàu Sen, ấp Đức Hạnh 2 - xã Đức Lập Hạ; ấp Nhơn Hòa 1, Bình Hữu 1 - xã Đức Hòa Thượng; Khu vực 5 - thị trấn Đức Hòa; ấp Đức Ngãi 2, Tân Hội - xã Đức Lập Thượng; ấp Rừng Dâu - xã Tân Mỹ; ấp 4 - xã Đức Hỏa Đông; ấp Bình Tiền 2 - xã Đức Hòa Hạ; ấp Bàu Trai Hạ, Bàu Trai Thượng - xã Tân Phú; ấp Mới 1, 2 - xã Mỹ Hạnh Nam; ấp Hòa Thuận 1, 2 - xã Hiệp Hòa; ấp Sò Đo, ấp Gò Cao, Ô 3, 4 khu A - thị trấn Hậu Nghĩa; ấp Rừng Sến, Tràm Lạc 1 - xã Mỹ Hãnh Bắc; ấp Bình Tiền 1, Bình Tả 2 - xã Đức Hòa Hạ; ấp Thuận Hòa 2 - xã Hòa Khánh Nam; ấp Bình Thủy, Bình Lợi - xã Hòa Khánh Đông; ấp An Thạnh -xã An Ninh Tây.
10 Ấp An Thạnh, An Hòa - xã An Ninh Tây; Ô 5, Ô7 khu B - thị trấn Hậu Nghĩa; ấp Bình Tiền 2 - xã Đức Hòa Hạ; ấp Bình Lợi, Giồng Ngang - xã Hòa Khánh Đông; Kênh xã Tĩnh - Bình Chánh; ấp 2, 5 - xã Đức Hòa Đông; ấp Rừng Sến - xã Mỹ Hạnh Bắc; Khu vực 1 - thị trấn Đức Hòa; ấp An Thủy - xã An Ninh Đông; ấp Thuận Hòa 1, 2 - xã Hòa Khánh Nam; ấp Bến Long - xã Tân Mỹ; ấp Đức Hạnh 2, Tân Hòa - xã Đức Lập Hạ; ấp Xuân Khánh - xã Hòa Khánh Đông; ấp 4 - xã Hựu Thạnh; ấp Lập Thành - xã Hòa Khánh Tây.
11 Ấp 3B - xã Hựu Thạnh; ấp Lập Điền - xã Tân Mỹ; ấp Lộc Hưng, Lộc Thuận - xã Lộc Giang; Khu vực 1, 2 - thị trấn Đức Hòa; ấp Bình Tiền 2 - xã Đức Hòa Hạ; ấp Gò Cao, Ô 5, 7 khu B - thị trấn Hậu Nghĩa; ấp Chánh - xã Đức Lập Thượng; ấp An Hòa - xã An Ninh Tây .
12 Ấp An Hòa - xã An Ninh Tây
4 Cần Giuộc 07 Ấp Hoà Thuận, xã Trường Bình; Ấp Thạnh Trung xã Vĩnh Đông; Ấp Mương Chày xã Phước Lại; Ấp Trong xã Phước Hậu; Ấp Thuận Bắc xã Thuận Thành; Ấp Phước Lý, Phú Ân xã Phước Lý; Ấp 3 xã Vĩnh Tây; Ấp Phước Kế xã Phước Lâm; Ấp Nam, Tân Quang 1 xã Đông Thạnh.
08 Ấp Long Thạnh xã Long Thượng; Ấp Kế Mỹ xã Trường Bình; Ấp Đông Bình xã Vĩnh Đông; Ấp Thanh Ba xã Mỹ Lộc; Ấp Kim Điền, Trị Yên xã Tân Kim; Ấp Mương Chày, Long Bào xã Phước Lại; Ấp Long Khánh xã Phước Hậu; Ấp 2 xã Long An; Ấp 2 xã Vĩnh Tây; Ấp Thuận Tây xã Thuận Thành; Ấp Long Thới xã Long Thượng; Ấp 4 xã Long Thượng; Ấp tân Chánh xã Tân tập; Ấp Tân Quang 1 xã Đông Thạnh; Ấp Bắc xã Đông Thạnh; Thị thấn Chợ Mới Cần Giuộc.
09 Ấp Long Thạnh xã Long Thượng; Ấp Kế Mỹ xã Trường Bình; Ấp Đông Bình xã Vĩnh Đông; Ấp Thanh Ba xã Mỹ Lộc; Ấp Kim Điền, Trị Yên xã Tân Kim; Ấp Mương Chày, Long Bào xã Phước Lại; Ấp Long Khánh xã Phước Hậu; Ấp 2 xã Long An; Ấp 2 xã Vĩnh Tây; Ấp Thuận Tây xã Thuận Thành; Ấp Long Thới xã Long Thượng; Ấp 4 xã Long Thượng; Ấp tân Chánh xã Tân tập; Ấp Tân Quang 1 xã Đông Thạnh; Ấp Bắc xã Đông Thạnh; Thị thấn Chợ Mới Cần Giuộc.
10 Ấp Long Thạnh xã Long Thượng; Ấp Kế Mỹ xã Trường Bình; Ấp Vĩnh Thạnh, Đông Bình xã Vĩnh Đông; Ấp Long Hưng xã Long Thượng; Ấp Kim Định xã Tân Kim; Ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc; Ấp Phước Thuận xã Phước Lâm; Ấp Mương Chày, Long Bào xã Phước Lại; Ấp Long Khánh xã Phước Hậu; Ấp 2 xã Long An; Ấp 2 xã Vĩnh Tây; Ấp Thuận Tây xã Thuận Thành Ấp 3 xã Vĩnh Tây; Ấp 4 xã Long Hậu; Ấp Trung xã Đông Thạnh; Thị Trấn Cần Giuộc.
11 Ấp Long Thạnh xã Long Thượng; Ấp Kế Mỹ xã Trường Bình; Ấp Đông Bình xã Vĩnh Đông; Ấp Long Hưng xã Long Thượng; Ấp Phước Thuận xã Phước Lâm; Ấp Mương Chày, Long Bào xã Phước Lại; Ấp Long Khánh xã Phước Hậu; Ấp 2, 3 xã Long An; Ấp 2 xã Vĩnh Tây; Ấp Thuận Tây xã Thuận Thành; Ấp 3 xã Vĩnh Tây; Ấp 1, 2/5, 2/6, 4 xã Long Hậu; Ấp Tây Phú xã Long Phụng; Thị Trấn Cần Giuộc.
12 Ấp 1 xã Long An; Ấp Thạnh Trung xã Vĩnh Đông; Ấp Tân Chánh xã Tân Tập; Ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc; Ấp Tân Thanh xã Phước Lại; Ấp Phước Lâm xã Phước Lâm; Ấp Vĩnh Phước, Phú Thành xã Phước Lý; Ấp Long Thới xã Long Thượng; Ấp Thuận Nam xã Thuận Thành; Ấp 3 xã Vĩnh Tây; Ấp 2/5, 3 xã Long Hậu; Thị Trấn Cần Giuộc; Ấp Chánh Nhì xã Long Phụng; Ấp Tân Phước xã Tân Kim; Ấp Phú Thạnh xã Long Phụng; Ấp Tân Đại, Tân Hoà, Tân Chánh xã Tân Tập.
13 Ấp 2 xã Long An; Ấp Tân Đại, Tân Chánh xã Tân Tập; Ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc; Ấp Tân Thanh xã Phước Lại; Ấp Phước Lâm xã Phước Lâm; Ấp Vĩnh Phước, Phú Thành xã Phước Lý; Ấp Long Thới xã Long Thượng; Ấp Thuận Nam xã Thuận Thành; Ấp 3 xã Vĩnh Tây; Ấp 2/5 xã Long Hậu; Thị Trấn Cần Giuộc; Ấp Tây Phú xã Long Phụng; Ấp Tân Phước xã Tân Kim; Ấp Phú Thạnh xã Long Phụng; Ấp Tân Quang xã Đông Thạnh; Ấp Tân Đại, Tân Hoà, Tân Chánh xã Tân Tập.
5 Mộc Hóa 08 Phường 2 thị xã Kiến Tường; ấp Bào Mua, ấp Bào Môn, ấp Sồ Đô xã Thạnh Hưng; ấp Mới xã Bình Tân; ấp 1+ấp 2 xã Thạnh Trị; ấp Bình Tây 1, ấp Bình Tây 2 xã Bình Hòa Tây; ấp Bắc Chan 1, ấp Gò Ớt xã Tuyên Thạnh; ấp 1, ấp 2, ấp Chuối Tây, ấp Mây Rắc xã Bình Thạnh; ấp Cả Nổ, ấp Mương Khai xã Tân Thành; ấp Bình Nam, ấp Hương Trang, ấp Bình Trung 1, ấp Bình Trung 2 xã Bình Hòa Trung; ấp 4 Bình Hòa Đông; ấp Rạch Đình Tuyên Bình Vĩnh Hưng.
09 Phường 1, phường 2, phường 3 thị xã Kiến Tường; ấp Bào Mua, ấp Bào Môn, ấp Sồ Đô, ấp Bào Chứa xã Thạnh Hưng; ấp cái Đôi Đông, ấp Cái Đôi Tây xã Bình Tân; ấp Gò Dưa, ấp Ông Lễ ấp Ông Nhan Tây, ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp; ấp 1+ấp 2 ấp 3 xã Thạnh Trị; ấp Bình Tây 1,ấp Bình Tây 2, ấp Gò Dồ xã Bình Hòa Tây; ấp Bắc Chan 1, ấp Gò Ớt xã Tuyên Thạnh; ấp 1, ấp 2, ấp Chuối Tây, ấp Mây Rắc, ấp Gò Dồ ấp Gò Dồ Nhỏ xã Bình Thạnh; ấp Tân Thiết, ấp Mương Khai, ấp Cả Nổ xã Tân Thành; ấp Bình Nam, ấp Hương Trang, ấp Bình Trung 1, ấp Bình Trung 2 xã Bình Hòa Trung; ấp 4 Bình Hòa Đông; ấp Chòi Mòi, ấp Rạch Đình, ấp Cả Bản Tuyên Bình Vĩnh Hưng.
10 Phường 1, phường 2, phường 3 thị xã Kiến Tường; ấp Bào Mua, ấp Bào Môn, ấp Sồ Đô, ấp Bào Vuông xã Thạnh Hưng; ấp Gò Dưa, ấp Ông Lễ, ấp Ông Nhan Tây, ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp; ấp 1+ấp 2 ấp 3 xã Thạnh Trị; ấp Gò Thiết, ấp Gò Dồ xã Bình Hòa Tây; ấp Bắc Chan 1, ấp Gò Ớt xã Tuyên Thạnh; ấp 1, ấp 2, ấp Chuối Tây, ấp Mây Rắc, ấp Gò Dồ, ấp Gò Dồ Nhỏ xã Bình Thạnh; ấp Tân Thiết, ấp Mương Khai, ấp Cả Nổ xã Tân Thành; ấp Bình Nam, ấp Bình Đông xã Bình Hòa Trung; ấp Chòi Mòi, ấp Rạch Đình, ấp Cả Bản Tuyên Bình Vĩnh Hưng.
11 Phường 1, phường 2, phường 3 thị xã Kiến Tường; ấp 4, ấp 5 xã Tân Lập; ấp Bào Mua, ấp Bào Môn, ấp Sồ Đô, ấp Bào Vuông xã Thạnh Hưng; ấp Gò Dưa, ấp Ông Lễ, ấp Ông Nhan Tây, ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp; ấp 1+ấp 2 ấp 3 xã Thạnh Trị; ấp Gò Thiết, ấp Gò Dồ, ấp Hòa Hiệp xã Bình Hòa Tây; ấp Bắc Chan, ấp Gò Ớt, ấp Bình Tây xã Tuyên Thạnh; ấp Tân Thiết, ấp Mương Khai, ấp Cả NỔ xã Tân Thành, ấp Bình Nam, ấp Bình Đông xã Bình Hòa Trung; ấp Chòi Mòi, ấp Rạch Đình, ấp Cả Bản Tuyên Bình Vĩnh Hưng; ấp 1 ấp 2 xã Bình Phong Thạnh.
12 Ấp 1, ấp 3 xã Tân Lập; ấp Bào Mua, ấp Bào Môn, ấp Sồ Đô, ấp Bào Vuông xã Thạnh Hưng; ấp Ông Nhan Đông, ấp Tầm Đuông xã Bình Hiệp; ấp 1+ấp 2 ấp 3 xã Bình Hòa Đông; ấp BÌnh Bắc, ấp Hòa Hiệp, ấp Gò Dồ xã Bình Hòa Tây; ấp Cái Cát, ấp Cái Sậy, ấp Bắc Chan 1 Tuyên Thạnh; ấp 3 xã Bình Phong Thạnh.
13 Ấp 1, ấp 2, ấp 6, ấp 7 xã Tân Lập; ấp Gò Dưa, ấp Tầm Đuông, ấp Ông Lễ, ấp Ông Nhan Tây, ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp; ấp 1+ấp 3 ấp 4 xã Bình Hòa Đông; ấp Bình Tây 1 xã Bình Hòa Tây; ấp Bắc Chan 1, ấp Bắc Chan 2 Tuyên Thạnh.
6 Bến Lức 06 Ấp 1B, 4 Xã An Thạnh; Ấp 1 Xã Bình Đức; Ấp 1, 2 Xã Nhựt Chánh; Ấp 1, 4 Xã Thạnh Đức; Ấp 4 Xã Thạnh Hoà; Ấp 6 Xã Thạnh Lợi; Ấp Phước Toàn, Ấp Chánh, Ấp Long Bình Xã Long Hiệp; Ấp 4, 5A Xã Lương Bình; Ấp 7, 10 Xã Lương Hòa; Ấp 2, 6 Xã Mỹ Yên; Ấp 2, 6 Xã Mỹ Yên; Ấp 4, 5 Xã Tân Bửu; Ấp Thanh Hiệp, Ấp 4 Xã Thanh Phú; KP 1, 3, 4, 5, 7, 8, Ấp Voi Lá Thị Trấn Bến Lức.
07 Ấp 1A, 1B Xã An Thạnh; Ấp 4 Xã Bình Đức; Ấp 2, 5, 6 Xã Thạnh Đức; Âp 6 Xã Thạnh Hòa; Ấp 2, 5 Xã Nhựt Chánh; Ấp 4 Xã Thạnh Lợi; Ấp Voi Lá, Ấp Chánh, Ấp Phước Toàn, Ấp Phước Tĩnh Xã Long Hiệp; Ấp 4 Xã Lương Bình; Ấp 7, 9 Xã Lương Hòa; Ấp 1, 2, 7B Xã Mỹ Yên; Ấp 5 Xã Phước Lợi; Ấp 3, 6 Xã Tân Bửu; Ấp Phước Tú, Ấp Thanh Hiệp Xã Thanh Phú; KP 1, 2, 4, 6, 7 Thị Trấn Bến Lức.
08 Ấp 2, 5 Xã An Thạnh; Ấp 5 Xã Bình Đức; Ấp 2 Xã Thạnh Hòa; Ấp 3, 6 Xã Thạnh Đức; Ấp 3, 4, 7 Xã Nhựt Chánh; Ấp 1 Xã Thạnh Lợi; Ấp Chánh, Ấp Long Bình Xã Long Hiệp; Ấp 4 Xã Lương Bình; Ấp 6B, 8 Xã Lương Hòa; Ấp 1, 4, 5 Xã Mỹ Yên; ẤP 2, 4, Ấp Chợ Xã Phước Lợi; Ấp 1, 7 Xã Tân Bửu; Ấp Tấn Long, Ấp 3 Xã Thanh Phú; QL1-TT Bến Lức; KP 2, 3, 5, 8, 9 Thị trấn Bến Lức.
09 Ấp 6 Xã Bình Đức; Ấp 6 Xã Thạnh Đức; Ấp 1 Xã Phước Vân; Ấp 6A Xã Lương Hòa; Ấp 3 Xã Phước Lợi; Ấp 2 Xã Tân Bửu; Ấp 1 Xã Tân Hòa; Ấp 1B Xã Thanh Phú; Khu phố 8 Thị trấn Bến Lức.
10 Ấp 3 Xã Phước Lợi.
7 Cần Đước 08 Ấp 1, 2, 4 Xã Long Cang; Ấp Minh Thiện, Ấp Long Thanh Xã Long Trạch; Ấp 4 Xã Long Hoà; Ấp 1A, 1B Xã Tân Trạch; Ấp Xóm mới, Ấp Ao Gòn, Ấp Nhà Dài, Xóm Chùa Xã Tân Lân; Ấp 1, Ấp Ao Xoài Xã Long Sơn; Khu 2, 4,7B Thị Trấn Cần Đước; Ấp 1, 5 Xã Phước Đông; Ấp Đông Trung, Ấp Hòa Quới Xã Tân Chánh; Ấp 2B, 3 Xã Tân Ân; Ấp Chợ, Ấp Long Hưng Xã Long Hựu; Ấp 5 Xã Phước Vân; Ấp 3, 4 Xã Long Khê.
09 Ấp 3 Xã Long Cang; Ấp Đồng Tâm, Ấp Phước Vĩnh Xã Long Trạch; Ấp 3 Xã Long Hoà; Ấp 1A Xã Tân Trạch; Ấp Nhà Trường Xã Tân Lân; Ấp Long Mỹ Xã Mỹ Lệ; Ấp 5, 7 Xã Phước Tuy; Ấp Bờ Ngựa Xã Long Sơn; Ấp 4 Xã Phước Đông; Ấp Đông Nhất Xã Tân Chánh; Ấp 1 Xã Long Định; Ấp 2 Xã Phước Vân; Ấp Tây Xã LHT; Ấp Đông Xã Long Hựu Đông; Khu 3, 6 Thị Trấn Cần Đước; Ầp 2 Xã Tân Ân.
10 Ấp 3 Xã Long Cang; Khu 1A, 7, 8 Thị Trấn Cần Đước; Ấp Xoài Đôi, Ấp Cầu Tràm Xã Long Trạch; Ấp 4 Xã Tân Trạch; Ấp Bà Thoại Xã Tân Lân; Ấp Chợ Trạm, Ấp Vạn Phước, Ấp 8 Xã Mỹ Lệ; Ấp 1, 3 Xã Phước Đông; Ấp Đông Nhì, Ấp Đình Xã Tân Chánh; Ấp 3 Xã Phước Tuy; Ấp Trung Xã Long Hựu Đông; Ấp 3 Xã Long Định; Ấp 5 Xã Phước Vân; Ấp 1B xã Long Hòa.
11 Ấp 4 Xã Phước Vân; Ấp 5 Xã Long Hoà; Ấp Tân Mỹ, Ấp Rạch Đào, Ấp 4 Xã Mỹ Lệ; Ấp 6 Xã Phước Đông; Khu 1C, 5 Thị Trấn Cần Đước; Ấp 1 Xã Long Định; Ấp 1, 4 Xã Long Sơn; Ấp Cầu Ngang Xã Long Hựu Đông; Ấp 2 Xã Tân Trạch; Ấp Lăng Xã Tân Chánh.
12 Ấp 5 Xã Long Sơn; Ấp Cầu Xây, Ấp Cầu Tràm Xã Long Trạch; Ấp Chợ Trạm, Ấp Cầu Nhỏ, Ấp Cầu Chùa Xã Mỹ Lệ; Khu 1A Thị Trấn Cần Đước; Ấp 7 Xã Phước Đông; Ấp 1 Xã Phước Tuy; Ấp Rạch Cát Xã Long Hựu Đông; Ấp 2 Xã Tân Trạch.
13 Ấp 2, 3, 5 Xã Long Sơn; Ấp 3, 4A Xã Tân Trạch; Ấp 4 Xã Long Hoà; Khu 1B, 1A, 3 Thị Trấn Cần Đước; Ấp Rạch Đào Xã Mỹ Lệ; Ấp 3 Xã Phước Tuy; Ấp 2 Xã Phước Đông; Ấp 4 Xã Long Định.
8 Tân Thạnh 07 Tân Lập 1, Ấp 7000-Tân Ninh, ấp Phụng Thớt - Nhơn Hoà, Tân Bình 2-T81, Tân Bình 3-T77, CDC Tân Bình-T89/02, Tân Bình, CDC Bắc Hoà, Kinh Ba Tri, Chợ Tân Ninh, Hậu Thạnh - Bắc, Kiến Bình Hoà, Tân Hoà 1
08 Ấp 3, ấp 4 xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Hòa Hưng xã Bắc Hóa; ấp 2, ấp 3, ấp Thạnh An, ấp Nguyễn Khỏe xã Hậu Thạnh Tây; ấp Hai Vụ, ấp Đá Biên, TDC Kinh 30/4 xã Kiến Bình; Ấp Xóm Than, Ấp Đông, ấp Xóm Than, ấp Hiệp Thành, TDC Kinh 5000, ấp cà Nhíp xã Tân Bình, ấp Kinh Bích xã Tân Ninh; ấp 1 xã Tân Thành; ấp Hòa Đông, ấp Tân Phước, Ấp Đông Nam, Ấp Đông, ấp Đông Bắc, xã Tân Hòa Tây; Khu phố 1, Khu phố 2, khu phố 3 Thị Trấn Tân Thạnh.
09 Ấp Nguyễn Rớt, ấp 1, 2, 3, 4, 5, ấp Huỳnh Tịnh xã Hậu Thạnh Đông; Ấp Thanh An, ấp 1, 2, 4, 5, TDC, Hoà Hưng xã Hậu Thạnh Tây; ấp Hai Vụ, Ấp cá Tôm, ấp Bắc Đông, ấp Đá Biên xã Kiến Bình; ấp Tân Long, ấp Kinh Giữa, ấp Phụng Thớt xã Nhơn Ninh; TDC 2000 Bắc xã Nhơn Hòa; Ấp 2, 3, 4, 5, 6, ấp Huỳnh Tịnh, ấp Kinh Nhà Thờ xã Nhơn Hòa Lập; ấp Kinh Đạo, ấp 4, 6 ấp Trương Công Ý xã Tân Lập; ấp Bằng Lăng, ấp Kinh Tè, Ấp Kinh Đứng, xóm cò, ấp 5000, ấp Kinh Bích xã Tân Ninh; Ấp 2, 3 xã Tân Thành; Khu phố 1, Khu phố 2, khu phố 3 Thị Trấn; ấp Trung, ấp Kinh Văn Phòng, CDC Tân Hoà, ấp Tây Nam, ấp Trại Lòn Nam xã Tân Hòa.
10 Ấp Thận Cần xã Bắc Hòa; Ấp 3, 4, 5 Nguyễn Lộc, Huỳnh Thơ xã Hậu Thạnh Đông; Kinh Bảy Thước xã Hậu Thạnh Tây; Ấp Cá Tôn, Bắc Đông xã Kiến Bình; ấp Kinh Giữa, ấp Xóm cò xã Nhơn Ninh; ấp Hải Hưng xã Tân Lập; ấp 5000 xã Tân Ninh; Ấp 2, 3, 5, 6 CDC, TDC xã Tân Thành; Khu phố 4 Thị Trấn; Ấp Tây Bắc xã Tân Hòa.
11 Ấp Hòa Tân, ấp Thận Cần xã Bắc Hòa; Ấp 2, 5, 6 xã Tân Thành; Khu 4 thị trấn; ấp Kinh Chà, ấp Gò Nôi xã Nhơn Hòa; Ấp Tân Chánh A, Tân Chánh B, ấp 915 xã Nhơn Ninh; Ấp Trương Công Ý, Bằng Lăng xã Tân Lập, ấp 7000 xã Tân Ninh; Ấp Hải Hưng, TDC xã Tân Lập.
9 Tân Trụ 07 Thị Trấn Tân Trụ- ấp Bình Hòa; Xã Đức Tân- ấp Tân Hòa; Xã Lạc Tấn- ấp 5; Xã Bình Lãng- ấp Bình Đức; Xã Nhơn Thạnh Trung- ấp Nhơn Trị; Xã Nhựt Ninh- ấp Thuận Lợi; Xã Tân Phước Tây- ấp 1, 2 ; Xã An Nhựt Tân- ấp 1+3; Xã Quê Mỹ Thạnh- ấp 4; Xã Bình Tịnh- ấp Bình Điện
08 Thị Trấn Tân Trụ- ấp Bình Hòa; Xã Đức Tân- ấp Tân Hòa; Xã Lạc Tấn- ấp 5, Xã Bình Lãng- ấp Bình Hòa; Xã Nhơn Thạnh Trung- ấp Nhơn Trị; Xã Nhựt Ninh- ấp Thuận Lợi, Xã Tân Phước Tây- ấp 1,2 Xã An Nhựt Tân- ấp 1+3, ấp 6, Xã Quê Mỹ Thạnh- ấp 5, ấp 4; Xã Mỹ Bình- ấp Bình Đông, ấp Bình Tây; Xã Bình Trinh Đông- ấp Bình Hòa; Xã Bình Tịnh- ấp Bình Điện, ấp Bình Hòa
09 Xã Đức Tân- ấp Tân Lợi, Xã Lạc Tấn- ấp 5, ấp 4; Xã Bình Lãng- ấp Bình Hòa, ấp Bình Đức; Thị Trấn Tân Trụ- ấp Bình Hòa, ấp Tân Bình, Xã Nhựt Ninh- ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi; Xã Tân PHước Tây- ấp 3, ấp 4; Xã Quê Mỹ Thạnh- ấp 4, ấp 3;Xã Bình Tịnh- ấp Bình Hòa, Bình Trinh Đông, Xã An Nhựt Tân- ấp 1+3, ấp 6; Xã Bình Tịnh; ấp Bình Thạnh, ấp Bình Hòa
10 Xã Đức Tân- ấp Tân Hòa, ấp Bình Lợi, Xã Lạc Tấn- ấp 4, Xã An Nhựt Tân- ấp 4, Xã Mỹ Bình- ấp Bình Đông, Thị Trấn Tân Trụ- ấp Tân Bình; Xã Nhựt Ninh- ấp Nhựt Hòa; Xã Quê Mỹ Thạnh- ấp 5; Xã Bình Tịnh- ấp Bình Hòa, Xã Bình Trinh Đông- ấp Bình Đông, ấp Bình Tây,
11 Xã Đức Tân- ấp Bình Hòa; Xã Bình Lãng- ấp Bình Hòa; Xã An Nhựt Tân- ấp 5; Xã Mỹ Bình- ấp Bình Đông, ấp Bình Tây; Thị Trấn Tân Trụ- ấp Tân Bình; Xã Nhựt Ninh- ấp Nhựt Hòa, ấp Nhựt Long; Xã Tân Phước Tây- ấp 5; Xã Quê Mỹ Thạnh- ấp 4 , ấp 5; Xã Bình Trinh Đông- ấp Bình Đông , ấp Bình Tây
12 Xã Nhựt Ninh- ấp Nhựt Long, ấp Nhựt Hòa; Thị Trấn Tân Trụ- ấp Tân Bình; Xã Bình Trinh Đông- ấp Bình Đông; Xã An Nhựt Tân- ấp 1+3
10 Đức Huệ 09 Thị Trấn Đông Thành- Khu phố 2, Khu phố 4; xã Bình Hòa Bắc- Ấp Chánh; Xã Bình Hòa Hưng- ấp1, 2; Xã Bình Hòa Nam- ấp 2, 3; Xã Mỹ Bình- ấp 1, 2, 3; xã Bình Thành- ấp 1, 3; Xã Mỹ Quý Đông- ấp 1, 2, 4; Xã Mỹ Quý Tây- ấp 1, 2, 3; Xã Mỹ Thạnh Bắc- ấp 1, 2, 4; Mỹ Thạnh Đông- ấp 1, 3; Mỹ Thạnh Tây- ấp Mỹ Lợi, ấp Dinh.
10 Xã Bình Hòa Bắc- Ấp Tân Hòa; Thị trấn Đông Thành- Khu phố 1, Khu phố 3; Xã Bình Hòa Hưng- ấp 3; xã Mỹ Bình- ấp 4, 5, 6; xã Bình Thành- ấp 2, 4; Xã Bình Hòa Nam- ấp 1; Xã Mỹ Quý Đông- ấp 3, 5; Xã Mỹ Quý Tây- ấp 4, 5; Xã Mỹ Thạnh Bắc- ấp 3; Mỹ Thạnh Đông- ấp 4; Mỹ Thạnh Tây- ấp Voi.
11 Xã Bình Hòa Bắc- Ấp Hòa Tây; Xã Bình Hòa Nam- ấp 2; Xã Mỹ Quý Tây- ấp 6; Xã Mỹ Thạnh Bắc- ấp 5; Mỹ Thạnh Đông- ấp 5, 6.
11 Thạnh Hóa 06 Kênh Trung Tâm - xã Tân Hiệp; Ấp 1, 2 - xã Tân Đông; Quốc Lộ 62; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Thạnh An; Ấp 1, 2, 3 - xã Thủy Tây; Ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phú; Ấp Vàm Lớn - xã Thuận Nghĩa Hòa; Ấp Nước Trong, Voi Đình - xã Thủy Đông; Ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước.
07 Ấp Trà Cứu - xã Thuận Nghĩa Hòa; Kênh T5, Kênh M3 - xã Thuận Bình; Ấp 3,4 - xã Tân Đông; Quốc Lộ 62; Ấp 1, 2 - xã Tân Hiệp; xã Tân Tây; Ấp Bến Kè, Đông Hòa - xã Thủy Đông
08 Ấp 2, 3 - xã Tân Hiệp; Ấp Nhơn Xuyên, Đồn A - xã Thuận Bình; xã Tân Đông; Thị trấn Thạnh Hóa; Ấp Thạnh Trung - xã Thạnh Phước; Ấp Ông Qưới - xã Thạnh Phú.
09 Ấp Cả Cỏ - xã Thạnh Phú; Ấp Đình - xã Thạnh Phước.
10 Ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước; Ấp 4 - xã Thủy Tây.
11 Ấp Thạnh Lập - xã Thạnh Phú.
12 Vĩnh Hưng 10 1 phần TT Vĩnh Hưng; 1 phần Ấp Sậy Giăng, xã Khánh Hưng; 1 phần Ấp Gò Châu Mai, Ấp Tà Nu, Ấp Gò Xoài - xã Hưng Điền A; 1 phần Ấp Kinh Mới, Ấp Gò Ông Lẹt, Ấp Cả Nga - Vĩnh Thuận; 1 phần Ấp Bình Châu, Ấp Cả Cóc, Ấp Đầu Sấu xã - Tuyên Bình Tây; 1 phần Ấp Thái Quang, Ấp Bàu Nâu - xã Thái Trị; 1 phần Ấp 1, Ấp 5 - xã Vĩnh Bình; 1 phần Ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung; 1 phần Ấp Bàu Nâu, Ấp Gò Cát-xã Vĩnh Trị.
11 1 phần TT Vĩnh Hưng; 1 phần Ấp Gò Châu Mai, Ấp Cả Trốt, Ấp Sậy Giăng - xã Khánh Hưng; 1 phần Ấp Gò Ông Lẹt, Ấp Xóm Mới - xã Vĩnh Thuận; 1 phần Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5 - xã Vĩnh Bình; 1 phần Ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây; 1 phần Ấp Gò Xoài, Ấp Ô Mái Dầm, Ấp 3 - xã Hưng Điền A; 1 phần Ấp Trung Vĩnh, Ấp Trung Môn, Ấp Láng Đao - xã Thái Bình Trung; 1 phần Ấp Thái Lộc, Ấp Thái Quang, Ấp Thái Vĩnh - xã Thái Trị; 1 phần Ấp Gò Cát, Ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Trị.
12 1 phần TT Vĩnh Hưng; 1 phần Ấp 5 - xã Vĩnh Bình; 1 phần Ấp Bàu Sen, Ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng; 1 phần Ấp Gò Ông Lẹt, Ấp Cả Nga - xã Vĩnh Thuận; 1 phần Ấp Cả Rưng, Ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây 1 phần Ấp 1, Ấp 2 - xã Hưng Điền A; 1 phần Ấp Thái Kỳ, Ấp Thái Vĩnh, Ấp Láng Lớn - xã Thái Trị; 1 phần Ấp Bình Châu, Ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình; 1 phần Ấp Trung Chánh, Ấp Trung Thành - xã Thái Bình Trung; 1 phần Ấp Lò Gạch, Ấp Gò Cát, Ấp Rộc Đô - xã Vĩnh Trị.
13 1 phần TT Vĩnh Hưng; 1 phần Ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình; 1 phần Ấp Cả Cóc, Ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây; 1 phần Ấp Trung Liêm, Ấp Trung Trực, Ấp Trung Thành - xã Thái Bình Trung; 1 phần Ấp Rộc Đô, Ấp Láng Lớn - xã Thái Trị; 1 phần Ấp Cả Nga, Ấp Cà Na, Ấp Xóm Mới - xã Vĩnh Thuận; 1 phần Ấp Bàu Nâu, Ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị; 1 phần Ấp Gò Châu Mai, Ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng; 1 phần Ấp 1, Ấp 2, Ấp Ô Mái Dầm, Ấp Bình Tứ - xã Hưng Điền A.
14 1 phần TT Vĩnh Hưng; 1 phần Ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình; 1 phần Ấp Cả Gừa, Ấp Chòi Mòi, Ấp Cả Cóc, Ấp Đầu Sấu, ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây; 1 phần Ấp Láng Đao - xã Thái Bình Trung; 1 phần Ấp Rộc Đô - xã Thái Trị; 1 phần Ấp Bàu Nâu, Ấp Rộc Đô, Ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Trị.
13 Tân Hưng 11 Hưng Điền (Cây Me, Cụm dân cư, Gò Chuối), Hưng Điền B (Ngã 4, Kinh Cũ, Kinh Mới), Thạnh Hưng (ấp 1, ấp 4), Vĩnh Châu B (ấp 2, 5, Hưng Trung), Vĩnh Đại (ấp Cà Dâm, Vĩnh Ân, Vĩnh Bửu), Vĩnh Lợi (ấp Cả Sách, Cả Nổ), Vĩnh Thạnh (Cả Môn, Rượng Lưới, Đường Xe).
12 Thị trấn, Vĩnh Châu A (ấp Vườn Chuối, Xóm Mới, 1/5), Hưng Điền B (Cụm dân cư), Hưng Điền (ấp Gò Chuối), Hưng Hà (ấp Hà Tân, Hà Hưng), Thạnh Hưng (ấp 2, 3), Hưng Thạnh (ấp Gò Gòn, Hưng Tân), Vĩnh Châu B (ấp 4, Cụm dân cư), Vĩnh Đại (ấp Vĩnh Ân, Vĩnh Bửu, Cụm dân cư), Vĩnh Bửu (ấp Vàm Gừa, Võ Văn Be), Vĩnh Lợi (ấp Cả Nổ), Vĩnh Thạnh (ấp Cả Bát).
13 Thị trấn, Vĩnh Châu A (ấp Vĩnh Nguyện, Cụm dân cư, Xóm Mới), Hưng Điền B (ấp Kinh Mới, Gò Pháo, Bưng Ràm), Hưng Điền (ấp Tre 1, Ba Gò), Hưng Hà (ấp Hà Tân, Hà Hưng), Thạnh Hưng (Cụm dân cư), Hưng Thạnh (ấp Gò Gòn, Hưng Thành, Cụm dân cư), Vĩnh Châu B (ấp 1, 2), Vĩnh Đại (ấp Vĩnh Ân, Láng Sen, Cả Sậy), Vĩnh Bửu (ấp 4, 5), Vĩnh Lợi (Cụm dân cư, ấp Cả Cát), Vĩnh Thạnh (ấp Cái Tràm, Gò Thuyền, Cả Bát).
14 Thị trấn, Vĩnh Châu A (ấp Rọc Năng), Hưng Điền B (ấp Kinh Cũ, Gò Pháo), Hưng Điền (ấp Ba Gò, Tre 1), Hưng Hà (ấp Hà Long, Hà Thanh), Hưng Thạnh (ấp Hưng Thuận), Vĩnh Bửu (ấp Võ Văn Be, Cụm dân cư), Vĩnh Thạnh (ấp Cả Nga, Cái Môn).
14 Châu Thành 12 Ấp 1, 5, 4, 6, 8 Xã Phước Tân Hưng; Ấp Phú Xuân 1, 2 ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị; Khu Phố 1, 2, ấp Phú Thạnh Thị Trấn Tầm Vu; Ấp Cầu Kinh, Cầu Ván, Sông Tân, Cầu Đúc, Nhà Việc, Cầu Đôi, Lộ Đá xã An Lục Long; Ấp 1, 6, 7, 8 xã Hiệp Thạnh; Ấp 2, 3, 4, 5 xã Hoà Phú; Ấp 1, 3, 4, 5, 8 xã Vĩnh Công; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Quới; Ấp Bình Thạnh 1, 2, ấp Bình Trị 1, 2, ấp Bình Khương xã Thuận Mỹ; Ấp Tân Long, Thanh Quới, Bào Dài, Thanh Phú, Thanh Tân, Thanh Hoà xã Thanh Phú Long; Ấp Thanh Bình 2, Vĩnh Viễn, Xuân Hoà 2 xã Thanh Vĩnh Đông; Ấp Mỹ Xuân, Vĩnh Xuân A,B, Hồi Xuân xã Dương Xuân Hội; Ấp Long Bình, Long Thành, Long Trường xã Long Trì.
13 Ấp 2, 7 Xã Phước Tân Hưng; Ấp Bình Trị 2, ấp Ái Ngãi xã Phú Ngãi Trị; Khu Phố 3, Ấp Hội Xuân Thị Trấn Tầm Vu; Ấp Đồng Tre, Cầu Hàng, Lộ Đá, Cầu Kinh, Chợ Ông Bái xã An Lục Long; Ấp 2, 3, 4, 5, 9 xã Hiệp Thạnh; Ấp 1, 2, 3 xã Hòa Phú; Ấp 1, 2, 6, 7 xã Vĩnh Công; Ấp 1, 2, 5 xã Bình Quới; Ấp Bình Thạnh 3, ấp Bình An, Ấp Bình Thới 1, 2 xã Thuận Mỹ; Ấp Phú Tây A, B, Thanh Tân, Thanh Bình 1 xã Thanh Phú Long; Ấp Xuân Hoà 1, Vĩnh Viễn xã Thanh Vĩnh Đông; Ấp Vĩnh Xuân A, Hồi Xuân xã Dương Xuân Hội; Ấp Long Thuận, Long Hòa, Long Bình, Long An, Long Thạnh, Long Hưng xã Long Trì.
Viết bởi Quản trị viên