Kế hoạch vận hành Hệ thống điện trung hạ thế năm 2021

Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện

Phụ lục I: đường dây 110kV - phụ lục II: đường dây 22kV

=================================================================

Kế hoạch vận hành Hệ thống điện trung hạ thế năm 2020

Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện

=================================================================

Kế hoạch vận hành Hệ thống điện trung hạ thế năm 2019

Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện

=================================================================

Kế hoạch vận hành Hệ thống điện trung hạ thế năm 2018

Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện

=================================================================

Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điện trung hạ thế năm 2021

Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện

=================================================================

Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điện trung hạ thế năm 2020

Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện

=================================================================

Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điện trung hạ thế năm 2019

Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện

=================================================================

Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điện trung hạ thế năm 2018

Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện