Kế hoạch cung cấp điện năm 2020:

1. Quyết định phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2020 và danh sách khách hàng quan trọng trên địa bàn tỉnh Long An: bấm vào đây để tải file.

2. Phương án cấp điện khi mất cung cầu năm 2020 của Công ty Điện lực Long An:  bấm vào đây để tải file.

--------------------------------------------------------------------------

Kế hoạch cung cấp điện năm 2019:

1. Quyết định phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2019 và danh sách khách hàng quan trọng trên địa bàn tỉnh Long An: bấm vào đây để tải file.

2. Phương án cấp điện khi mất cung cầu năm 2019 của Công ty Điện lực Long An:  bấm vào đây để tải file.