Bấm vào đây  để tải file Excel danh sách các Công trình đầu tư lưới diện đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An.