Tin tức & hoạt động

Kế hoạch SCBD và VHHTĐ

Đăng bởi | 09:58 | 28/09/2021

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN NĂM

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HTĐ TRUNG HẠ THẾ KẾ HOẠCH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN

Năm 2022

Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện

----------------------------------------------------------------------

Năm 2021

Năm 2021
Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện
---------------------------------------------------------------------- Phụ lục I: đường dây 110kV - phụ lục II: đường dây 22kV
Năm 2020 --------------------------------------------------------------------
Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện Năm 2020
---------------------------------------------------------------------- Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện
Năm 2019 --------------------------------------------------------------------
Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện Năm 2019
---------------------------------------------------------------------- Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện
Năm 2018 --------------------------------------------------------------------
Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện Năm 2018
  Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện

TIN LIÊN QUAN

(09:58 - 28/09/2021)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN NĂM