THÔNG TIN ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ

 

HẠNG MỤC THỜI GIAN TẬP TIN

1. Lưu đồ thực hiện đấu nối dự án điện mặt trời mái nhà.

  Tải tại đây
2. Thông báo khả năng tiếp nhận công suất đấu nối điện mặt trời. Cập nhật đến 31/12/2020 Tải tại đây
3. Tổng hợp danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà (BM1). Cập nhật đến 31/12/2020 Tải tại đây
4. Tổng hợp danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà khách hàng đăng ký thỏa thuận đấu nối (BM2). Cập nhật đến 31/12/2020 Tải tại đây
5. Danh sách các trạm biến áp, đường dây còn/không còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà (BM3). Cập nhật đến 31/12/2020 Tải tại đây
5.1. Danh sách các trạm biến áp, đường dây không còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà (BM3.1). Cập nhật đến 31/12/2020 Tải tại đây
5.2. Danh sách các trạm biến áp, đường dây không còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà (BM3.2). Cập nhật đến 31/12/2020 Tải tại đây
6. Danh sách các trạm biến áp, đường dây còn/không còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà (BM4). Cập nhật đến 31/12/2020 Tải tại đây
6.1. Danh sách các trạm biến áp, đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà (BM4.1). Cập nhật đến 31/12/2020 Tải tại đây
6.2. Danh sách các trạm biến áp, đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà (BM4.2). Cập nhật đến 31/12/2020 Tải tại đây