Trang chủ Qui định, qui trình Quy định ngành
 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN CỦA EVN SPC

Bấm vào đây để xem thời gian giải quyết cấp điện của các dịch vụ.

In      Trở về
 
Các Quy định ngành đã đưa
   Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (16:29 - 03/08/2017)
   Quyết định ban hành Quy trình an toàn điện (09:09 - 21/07/2015)
   Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng (09:05 - 21/07/2015)
   Quy trình thu và theo dõi nợ tiền điện (08:59 - 21/07/2015)
   Quy trình ghi chỉ số (08:56 - 21/07/2015)
   Thủ tục giải quyết cấp điện (08:53 - 21/07/2015)
   PHỤC LỤC 03: BIÊN CHẾ HỒ SƠ NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH (08:32 - 15/05/2015)
   PHỤ LỤC 02: HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH ĐIỆN (08:31 - 15/05/2015)
   PHỤ LỤC 01: LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG CÓ YÊU CẦU MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (08:29 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 10: MẪU NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH (08:26 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 09: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH (Mẫu trọn gói) (08:24 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 08: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT (08:21 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 07: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH (08:20 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 06: MẪU VĂN BẢN THỎA THUẬN THIẾT KẾ (08:18 - 15/05/2015)
   BIỂU MẪU 05: MẪU THỎA THUẬN ĐẤU NỐI (08:16 - 15/05/2015)

Đầu trang