Trang chủ Qui định, qui trình Quy định ngành
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ DI DỜI CÔNG TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ DI DỜI CÔNG TƠ

Kính gửi:   Chi nhánh điện (Điện lực) ……………………

Phần bên mua điện ghi :

Tên cơ quan/cá nhân : ………………………………………………………………

Địa chỉ đặt công tơ : ……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại : ………………………………. Email : ……………………………...

Trong HĐMBĐ  số : …………………….. Mã số khách hàng : …............................

Công tơ hiện hữu đang sử dụng :   ......1pha      ......3pha

Nay tôi đề nghị Chi nhánh điện (Điện lực) ..... xem xét di dời công tơ tại địa chỉ trên.

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………

Thời gian đề nghị di dời : …………./………./……………

Mọi việc khiếu nại liên quan đến việc di dời công tơ (nếu có), tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…………, ngày….tháng….năm……

Đại điện Bên mua điện

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

……………………………..

Phần bên bán điện ghi :

I. Phần khảo sát:

1. Tên trạm biến áp : .................. ; Mã trạm: …………, công suất : ……...kVA,

2.       Số N0 công tơ: ……............................ Loại công tơ: ………………………..;

Công suất : ……… A ........... V ……. pha; Hệ số nhân : …………………..

3. Mục đích sử dụng điện:   ......SX    ......KDDV    ......CQ    ......ASSH

4. Kết quả khảo sát : ngày ………/………./…………..

...... Không trở ngại – Ngày hẹn đóng tiền : ………../………/…………

...... Trở ngại.   Lý do : ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...

II. Phương án di dời:

  1. Bản chiết tính số:……………, ngày….…./……/…….
  1. Ngày đóng tiền : ………./……../………

Khách hàng cam kết đóng tiền vào ngày …………/……/…….

  1. Ngày hẹn thi công:…..…./……/……..

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT DI DỜI
Ngày……/……/……..

Nhân viên khảo sát

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

…………………….

Ngày……/……/……..

Duyệt

Giám đốc

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

……………………………..

Ý kiến khác (nếu có): .....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In      Trở về
Đầu trang