Trang chủ Qui định, qui trình Quy định ngành
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

Kính gửi: .............................................................................

Phần Bên mua điện ghi:

Tên cơ quan/ các nhân đăng ký mua điện : …………………………………………………….

Đại diện là ông (bà): .......................................và…...hộ dùng chung theo danh sách đính kèm.

Số chứng minh thư:......................... do Công an ...…… cấp ngày …. tháng ..... năm….……..

Theo giấy uỷ quyền ngày ….... tháng……… năm….… của.......................................................

Địa chỉ:  Số nhà , ngõ hẻm:..................... Đường phố/ thôn/ ấp:.................................................

Xã/phường/thị trấn:..................................Huyện/thị xã/TP/Quận:..............................................

Số điện thoại:............................... Số Fax.............................  Email………...................………

Tài khoản số :……......…………..Tại ngân hàng:…………………..........……………..…….

Mục đích sử dụng điện : ......Sinh hoạt      ......Kinh doanh dịch vụ      ......Sản xuất      ......Cơ quan

(Có thể chọn nhiều ô nếu có nhiều mục đích sử dụng điện)

Công suất đăng ký sử dụng : ……………kW;  Đề nghị mua điện  1 pha  ......;   3 pha   ......

Địa chỉ nơi sử dụng điện:

Số nhà , ngõ hẻm:....................................       Đường phố/ thôn/ ấp:...........................................

Xã/phường/thị trấn:...................................     Huyện/thị xã/TP/Quận:........................................

Tình trạng sử dụng điện hiện tại:   Chưa có điện  ......;  Đang dùng công tơ chung ......

........., ngày..........tháng..........năm............

Đại diện Bên mua điện (Ký tên, đóng dấu và  ghi rõ họ tên)

……………………………………

Phần Bên bán điện ghi: Bên Bán đánh dấu vào ô trống những giấy tờ có trong Hồ sơ

......Giấy đề nghị mua điện;                   ......Hợp đồng mua bán nhà;

......Hộ khẩu thường trú;                       ......Giấy chứng nhận sở hữu đất;

......Sổ tạm trú;                                      ......Chứng nhận quyền sử dụng đất;

......Giấy chứng nhận sở hữu nhà;         ......Hợp đồng thuê nhà;

......Quyết định mua bán nhà;                 ......Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD;

......Chứng nhận quyền sử dụng nhà;     ......Giấy uỷ quyền của các hộ sử dụng điện chung.

........., ngày..........tháng.......năm...........

Đại diện Bên bán điện (7)

(ghi rõ họ và tên)

Phụ lục : Mẫu giấy đề nghị mua điện (mặt sau)

1. Thông tin ban đầu :

Số biên nhận : ………………………..

Ngày hẹn khảo sát : ………/……../……..

2. Phần khảo sát :

2.1.   Tên trạm biến áp : …………………., Danh số : ……………………….

Công suất trạm : ……………kVA; Dòng điện định mức :……………… A.

2.2.     Tải max: …………….. A.

2.3.     Công tơ liền kề 2 bên : Mã sổ/STT trái :…. Mã sổ/STT phải: … trong cùng sổ.

2.4.     Khoảng cách từ công tơ lắp đặt đến trạm biến áp : ……m, đến trục lưới hạ thế …m.

2.5.     Công suất đặt thiết bị thực tế : ………..kW, tương ứng với : ………A.

2.6.     Mục đích sử dụng điện :   ......SX       ......KDDV          ......CQ         ......ASSH.

2.7.     Tình trạng nơi đề nghị mua điện :

£  Không có công tơ

£  Có công tơ :  £ Dùng chung  £ Riêng; Mã khách hàng ………. Mã sổ/STT…

2.8.     Kết quả khảo sát :

£  Không trở ngại  - Công suất đề nghị : …………….A…………..V………..pha.

£  Trở ngại.   Lý do : ………………………………………………………………

3. Phương án cấp điện :

3.1.   Công suất công tơ : ……………..A………………V; CB: …………………..A.

Danh số trạm :…………………………..; Mã sổ, STT đề nghị:………………….

3.2.  Diễn giải phương hướng cấp điện, cụ thể :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3.3.     Hẹn ngày thi công : ……./……./………

3.4.     Sơ đồ nối dây mắc điện lưới hạ thế :

Ngày ………/……../……….

Nhân viên khảo sát

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Ngày ………/……../……….

Duyệt

Giám đốc

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Ý kiến khác (nếu có) : ………………………………………………………………………

In      Trở về
 
Các Quy định ngành đã đưa
   GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN DÙNG CHUNG (03:16 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ DI DỜI CÔNG TƠ (03:04 - 07/03/2012)

Đầu trang