Trang chủ Qui định, qui trình Quy định ngành
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN DÙNG CHUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN DÙNG CHUNG

Kính gửi:  Chi nhánh Điện …………………….

Phần bên mua điện ghi:

Tôi tên : ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………. Đề nghị Chi nhánh điện ………………………

đồng ý cho hộ gia đình tôi được sử dụng điện dùng chung công tơ có mã khách hàng : …………………………

đặt tại địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………

do Ông (Bà) …...…………………………………     là đại diện Bên mua điện.

Mục đích sử dụng điện:  Ánh sáng  sinh hoạt.

Tôi cam kết khi được dùng điện, tôi sẽ thực hiện đúng các qui định hiện hành về sử dụng điện, cùng chịu trách nhiệm thanh toán tiền điện đúng hạn và chịu

trách nhiệm bảo quản an toàn trong sử dụng điện.

Ý kiến của chủ thể HĐMBĐ

Tôi tên:…………………………………………

Là chủ  thể HĐMBĐ số …….ngày…/…./…….

đồng ý cho hộ: Ông (bà) ………………………

dùng chung công tơ  của tôi đang mua điện.

Đề nghị Chi nhánh điện xem xét giải quyết bổ sung số hộ dùng chung trong HĐMBĐ.

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

…………, ngày….tháng…..năm……

Người đề nghị

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

……………………………..

Ý kiến của nhân viên phụ trách

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Ngày……/........./ ……

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

Xét duyệt của Lãnh đạo đơn vị

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Ngày……/........./ ……

Giám đốc

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

In      Trở về
 
Các Quy định ngành đã đưa
   GIẤY ĐỀ NGHỊ DI DỜI CÔNG TƠ (03:04 - 07/03/2012)

Đầu trang