Trang chủ Qui định, qui trình Quy định ngành
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Kính gửi: Chi nhánh Điện…………………….

Phần bên mua điện ghi :

Tên tổ chức /cá nhân :………………………………………………………………

Trong HĐMBĐ  số ...............................    Mã số khách hàng: PB …......................... Đang sử dụng điện tại địa chỉ………………………………Đề nghị Chi nhánh điện đồng ý thay đổi thông tin trong HĐMBĐ giữa hai bên đã ký kết với những thông tin thay đổi như sau:

...... Sang tên hợp đồng mua bán điện Đổi địa chỉ trên hợp đồng Khác

Lý do (nếu có): ………………………………………………………………………

Cụ thể như sau :

Thông tin đề nghị thay đổi (khách hàng ghi)

-         Họ tên : ……………….........................................................……........………...

-         Địa chỉ : ………............................................................................……………...

-         Khác: ...................................................................................................................

-         Mục đích sử dụng điện :

......Sinh hoạt         ......Sản xuất        ......Kinh doanh dịch vụ        ......Cơ quan

Mọi sự khiếu nại liên quan đến việc đề nghị thay đổi hợp đồng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…………, ngày….tháng…..năm……

Người đề nghị

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

……………………………..

Phần bên bán điện ghi:

Tình trạng sử dụng điện:

......Không còn nợ                ......Còn nợ kỳ….../....., số tiền là:.......................đồng.

......Không VPSDĐ              ......Vi phạm HĐMBĐ chưa giải quyết xong.

Ngày......./......../...........                                                    Ngày:……/……/.....……

Ý kiến của Nhân viên phụ trách                       Xét duyệt của Lãnh đạo đơn vị

...................................................                          ……………………………..……..

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

In      Trở về
 
Các Quy định ngành đã đưa
   GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CÔNG SUẤT CÔNG TƠ (03:32 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ TÁCH HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN (03:28 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN (03:22 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN DÙNG CHUNG (03:16 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ DI DỜI CÔNG TƠ (03:04 - 07/03/2012)

Đầu trang