Trang chủ Qui định, qui trình Quy định ngành
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CÔNG SUẤT CÔNG TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CÔNG SUẤT CÔNG TƠ

Kính gửi:   Chi nhánh điện (Điện lực) ……………………

Phần bên mua điện ghi :

Tên cơ quan/cá nhân : ………………………………………………………………..

Địa chỉ đặt công tơ : …………………………………………………………………. …………………………………………………….................……………………….

Số điện thoại : ………………………………. Email : ……………………………...

Trong HĐMBĐ  số : …………………….. Mã số khách hàng : …............................

Công tơ hiện hữu đang sử dụng :   ......1pha      ......3pha

Nay tôi đề nghị Chi nhánh điện (Điện lực ) ........ xem xét thay đổi công suất công tơ tại địa chỉ trên.

Lý do: .............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………, ngày….tháng….năm……

Đại điện Bên mua điện

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

……………………………..

Phần bên bán điện ghi :

I. Phần khảo sát:

1. Tên trạm biến áp : ........................................; Mã trạm : …………………….

Công suất trạm : ....................kVA, Dòng định mức : …………………… A

2.   Tải max : …………………………… A.

3. Công suất đặt thiết bị thực tế : ..................... kW, tương ứng với :.............. A

4. Mục đích sử dụng điện: ......SX     ......KDDV     ......CQ 5ASSH     ......Khác ……….

5.       Số N0 công tơ: ……............................ Loại công tơ: ………………………..;

Công suất : …………..... A ........... V; Hệ số nhân : …………………...........

6. Kết quả khảo sát :

......Không trở ngại – Công suất đề nghị : ……… A……… V……………pha

......Trở ngại. Lý do : ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

II.           Phương án thực hiện:

1.  Công suất công tơ mới : .......A ...........V; CB : ......... A; ……. pha.

2. Diễn giải phương án cấp điện cụ thể :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Hẹn ngày thi công ......../................/..........

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI :

Ngày……/……/……..

Nhân viên khảo sát

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

…………………….

Ngày……/……/……..

Duyệt

Giám đốc

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

……………………………..

Ý kiến khác (nếu có): .....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In      Trở về
 
Các Quy định ngành đã đưa
   GIẤY ĐỀ NGHỊ TÁCH HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN (03:28 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN (03:22 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN DÙNG CHUNG (03:16 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ DI DỜI CÔNG TƠ (03:04 - 07/03/2012)

Đầu trang