Trang chủ Qui định, qui trình Quy định ngành
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TÁCH HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TÁCH  HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Kính gửi:   …………………….

Phần bên mua điện ghi:

Tôi tên: ………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

hiện đang dùng chung công tơ có Mã khách hàng …………………….đặt tại điạ chỉ…………………………………………………………………………………

Do Ông (Bà)………………………đại diện Bên mua điện ký Hợp đồng mua bán điện số.................., ngày......./......./20........    với Chi nhánh Điện (Điện lực) …………..

Đề nghị Chi nhánh điện (Điện lực) cho tôi ngưng dùng điện qua công tơ có mã khách hàng trên và được ký  trực tiếp hợp đồng mua bán điện với Điện lực để dùng điện vào mục đích......................

Mọi sự khiếu nại liên quan đến việc xin tách hộ dùng chung, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…………, ngày….tháng…..năm……

Người đề nghị

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

……………………………..

In      Trở về
 
Các Quy định ngành đã đưa
   GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN (03:22 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN DÙNG CHUNG (03:16 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ DI DỜI CÔNG TƠ (03:04 - 07/03/2012)

Đầu trang