Trang chủ Qui định, qui trình Quy định ngành
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI CÔNG TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI CÔNG TƠ

  

Kính gửi: Chi nhánh Điện……………………

Phần bên mua điện ghi :

Tên cơ quan/cá nhân :…………………….................………………………………

Địa chỉ đặt công tơ : ………………………………………………………………….

Số điện thoại : ………………………………. Email : ……………………………...

Trong HĐMBĐ  số : …………………….. Mã số khách hàng : …............................

Công tơ hiện hữu đang sử dụng :   ......1pha      ......3pha

Nay tôi đề nghị Chi nhánh điện (Điện lực ) ............... thu hồi công tơ tại địa chỉ trên.

Lý do: .............................................................................................................................

........................................................................................................................................

Mọi sự khiếu nại liên quan đến việc đề nghị thu hồi công tơ trên tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…………, ngày….tháng….năm……

Đại điện Bên mua điện

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

....……………………………..

Phần bên bán điện ghi :

I.            Tình trạng sử dụng điện :

......Không còn nợ         ......Còn nợ kỳ….../........., với số tiền là:..................đồng,

chỉ số công tơ của kỳ gần nhất:.................................

......Không VPSDĐ       ......Vi phạm SDĐ chưa giải quyết xong.

…………, ngày….tháng….năm……

Tổ Quản lý khách hàng

(Ký và ghi rõ họ tên)

………………………….

II. Phê duyệt:

      ......Đồng ý thu hồi .

Ý kiến khác : ………………………………………………………………………………

…………, ngày….tháng….năm……

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

In      Trở về
 
Các Quy định ngành đã đưa
   GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN (03:42 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CÔNG SUẤT CÔNG TƠ (03:32 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ TÁCH HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN (03:28 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN (03:22 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN DÙNG CHUNG (03:16 - 07/03/2012)
   GIẤY ĐỀ NGHỊ DI DỜI CÔNG TƠ (03:04 - 07/03/2012)

Đầu trang