Bấm vào đây để xem nội dung của Quyết định.

Các tập tin đính kèm: Bộ Tiêu chuẩn công tác