THÔNG TIN ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ

1. Lưu đồ thực hiện đấu nối dự án điện mặt trời mái nhà.

Tải tại đây
2. Thông báo khả năng tiếp nhận công suất đấu nối điện mặt trời (Tính đến 10/9/2020). Tải tại đây
3. Tổng hợp danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà (BM1 - Số liệu cập nhật đến 17/9/2020). Tải tại đây
4. Tổng hợp danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà khách hàng đăng ký thỏa thuận đấu nối (BM2 - Số liệu cập nhật đến 17/9/2020). Tải tại đây
5. Danh sách các trạm biến áp, đường dây không còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà (BM3 - Số liệu cập nhật đến 10/9/2020). Tải tại đây
6. Danh sách các trạm biến áp, đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà (BM4 - Số liệu cập nhật đến 10/9/2020). Tải tại đây