SỐ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO CÁC ĐIỆN LỰC

 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG CƠ QUAN (Mã vùng 0272)
A ĐIỆN LỰC TÂN AN
1 Nguyễn Tấn Định Giám Đốc 0913226675 2210.666
2 Võ Ngọc Giao Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0916812355 2470.789
3 Võ Duy Bình
Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0918630827 2470.779
B ĐIỆN LỰC BẾN LỨC
4 Nguyễn Hoàng Hải Giám Đốc 0918622245 3871.286
5 Lê Minh Đức Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0919651517
6 Trương Quốc Huy Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0918512339
3871.286
C ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
7 Nguyễn Viết Lĩnh Giám Đốc 0913999272 3714.789
8 Hồng Bảo Toàn Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0916446722
9 Huỳnh Văn Triệu Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0944781242
D ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
10 Phan Văn Tân Giám Đốc 0918339294 2212.779
11 Võ Phương Thiệp
Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0913630393 2212.936
12 Nguyễn Ngọc Hùng Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0963019295
E ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ
14 Lương Văn Mão Phó Giám Đốc phụ trách 0948185577 3680.579 (Số nội bộ 17)
15 Đặng Thành Thái Phó Giám Đốc 0914395501 3680.579 (Số nội bộ 16)
F ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
16 Nguyễn Tuấn Anh Giám Đốc 01234597799 2242.501
17 Phạm Anh Vũ Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0916888547 2473.100
 18  Võ Phạm Ánh Nguyệt Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0919339606
G ĐIỆN LỰC THỦ THỪA
19 Phan Văn Hạnh Giám Đốc 0913452349 2246.579
20 Nguyễn Thanh Liêm Phó Giám Đốc 0918128551
H ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
21 Phan Xuân Huy Giám Đốc 0919779299 3717.878
22 Nguyễn Phạm Hành Phó Giám Đốc Kinh Doanh 0916687274 3717.979
23 Trần Gia Luân Phó Giám Đốc Kỹ Thuật 0917575929 3717.879
I ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ
24 Huỳnh Văn Nguyền Giám Đốc 0912440479 6571.939
25 Dương Thành Được Phó Giám Đốc 0944174797 3898.234
K ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA
26 Nguyễn Tấn Xuân Giám Đốc 0919622365 3858.567
27 Ngô Hữu Lợi Phó Giám Đốc 01257337799
L ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH
28 Phan Quốc Việt PGĐ phụ trách 0945999529 3845.945
29 Nguyễn Thành Dũ Phó Giám Đốc 0913380220 2245.100
M ĐIỆN LỰC MỘC HÓA
30 Lê Tấn Quốc
Giám Đốc 01292101292
3956.787
31 Phan Quang Thụy
Phó Giám Đốc 0918196365
3956.788
N ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG
32 Lê Huỳnh Phương Giám Đốc 0914395500 2247.111
 33  Nguyễn Ngọc Dễ Phó Giám đốc 0963782792 2247.333
O ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG
34 Lý Quốc Tâm Giám Đốc 0919380220 3862.678
35 Nguyễn Hữu Bạc Phó Giám Đốc 0949313039 3862.666
Viết bởi Quản trị viên