Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điện trung hạ thế năm 2018

Bấm vào đây để xem nội dung kế hoạch thực hiện